Dokumenter

 

VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR VESTLAND INNVANDRERRÅD

 

I PRINSIPPERKLÆRING 

§ 1 Vestland innvandrerråd ble stiftet i Bergen 10. mai 1988. Vestland innvandrerråd er en åpen, felles interesseorganisasjon for alle innvandrere i Vestland fylke, på tvers av nasjonaliteter og alle innvandrergrupper.  

§ 2 Vestland innvandrerråd er en demokratisk, pluralistisk og uavhengig organisasjon som skal fremme enhet og deltakelse av innvandrere for innvandrernes egne interesser i samsvar med det norske samfunnet. 

§ 3 Vestland innvandrerråd treffer sine vedtak gjennom grundig debatt og forhandlinger mellom alle medlemmer.

§ 4 Vestland innvandrerråd skal ha drivkraft og initiativ til å fremme solidaritet blant innvandrere. Organisasjonen er i mot all slags diskriminering og tror på dialog og samarbeid mellom grupper med forskjellige synspunkt. Vestland innvandrerråd er i mot vold og antidemokratiske holdninger.

§ 5 Vestland innvandrerråd vil arbeide for familiens utvikling og samhold gjennom rettferdighet og likebehandling i det norske samfunnet. Organisasjonen vil også arbeide for en bedre morsmålsundervisning, for barnas utvikling og integrasjon i det norske samfunnet.

§ 6 Vestland innvandrerråd ønsker å ta vare på fred, solidaritet og menneskerettigheter

II VEDTEKTER

§ 7 Hovedmålsettingen for Vestland innvandrerråd, heretter nevnt som VI, er å: 

a) Forsvare innvandrernes interesser politisk, sosialt, kulturelt, økonomisk og utdanningsmessig.

b) Være et felles informasjonsorgan for innvandrere og samfunnet generelt.

c) Være et kontaktorgan mellom innvandrere og de norske myndighetene, de frivillige organisasjonene og de politiske partiene. 

d) Bidra til å skape kulturell forståelse mellom innvandrere og det norske samfunnet.

§ 8 Styret.

a) Styret er sammensatt av 9 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. Styret må ikke bestå av mer enn to medlemmer av samme nasjonalitet. Styrets sammensetning er som følger: Leder, nestleder, økonomiansvarlig, ungdoms- og idrettssekretær, kultur- og informasjonssekretær, sosialsekretær, kvinnesekretær og 2 styremedlemmer. Møtehonorar fastsettes av styret.

b) Styremedlemmene skal opptre som representanter for VI og alle innvandrere, ikke som representanter for sin egen nasjonalitet eller organisasjon. Styremedlemmene er ansvarlige for åpenhet i forhold til sin medlemsorganisasjon og det bør tilstrebes mest mulig samarbeid. Alle tillitsvalgte har taushetsplikt i konfidensielle saker, som erklæres ved underskrift. 

c) Det er styret som har driftsansvaret for VI, mens styreleder i samarbeid med administrasjonen har det daglige ansvar. Styret har myndighet til å iverksette disiplinære tiltak mot medlemmer som forstyrrer organisasjonens virksomhet. Tiltaket skal godkjennes av Rådet med minst 2/3- flertall i Rådsmøte. 

d) De faste styremedlemmene har møteplikt. De styremedlemmer som ikke møter to ganger på rad uten gyldig grunn, eller ikke oppfyller sine plikter i henhold til lovene for VI skal bes om å vurdere sitt verv.  Gjentakelser kan føre til at Rådet fjerner styremedlemmet fra tillitsvervet.

For at styret skal være vedtaksdyktig må minst halvparten av styret være til stede. Resolusjoner kan vedtas dersom de får over halvparten av stemmene. Ansatte ved VI inviteres til styremøter og har tale – og forslagsrett.

e) Bergen Internasjonale Kultursenter ledes av et styre bestående av syv medlemmer og fire vara-medlemmer. Fire av Bergen Internasjonale Kultursenter sine styremedlemmer, samt varamedlemmer, velges på Bergen Internasjonale Kultursenter sitt årsmøte. 

Styret i VI velger tre representanter blant sine medlemsorganisasjoner til Bergen Internasjonale Kultursenter sitt styre. Disse tre medlemmene fra VI sitt styre kan ikke velges blant allerede valgte styremedlemmer eller varamedlemmer på Bergen Internasjonale Kultursenter sitt årsmøte. VI sitt styre velger representanter i forhold til sammensetningen av allerede valgte styre- og varamedlemmer på Bergen Internasjonale Kultursenter sitt årsmøte, – når det gjelder kjønn, region, erfaring og interesse.

Valgene er for to år om gangen.

§ 9 Arbeidsoppgaver for styremedlemmene 

a) Leder.
Leder er ordstyrer for alle styremøter og leder forhandlinger i alle saker. Leder skal koordinere alle saker og handler som talsperson for VI. Leder sammen med økonomiansvarlig autoriserer alle ordinære driftsutgifter. Sammen har de ansvaret for den økonomiske situasjon i organisasjonen og sammen disponerer de konti til VI. Fullmakt kan gis til ansatte i sekretariatet/administrasjonen. Leder har ansvaret for at alle sekretærer fyller sine funksjoner. Leder skal ha det faglige og administrative ansvar for VI.  Leder påser at de vedtatte målsettinger og planer blir realisert. Leder på ser i samarbeid med administrasjonen at saksliste og innkalling til styremøte blir sendt ut i god tid. 

Leder bør ikke sitte i styre for en annen medlemsorganisasjon. Leder i VI kan ikke være leder for en medlemsorganisasjon.

b) Nestleder. 
Nestleder skal fylle de funksjoner eller oppgaver som leder har i lederens fravær. Nestleder overtar leders funksjoner frem til neste årsmøte dersom leder trekker seg.

c) Økonomiansvarlig.
Økonomiansvarlig har sammen med leder det fremste ansvaret for økonomien. Økonomiansvarlig kan føre de obligatoriske regnskapsbøker som lovene krever og samle den nødvendige dokumentasjon vedrørende utgifter og inntekter. Økonomiansvarlig har ansvar for å oppbevare bilagene på en tilfredsstillende måte. Regnskapsbøkene bør være regelmessig oppdatert og tilgjengelig for fritt innsyn for alle medlemmer i VI. Økonomiansvarlig sammen med leder autoriserer alle driftsutgifter for organisasjonen og disponerer konti til VI. Fullmakt kan gis til administrasjonen. Styret kan la et autorisert regnskapsfirma føre regnskapet og et autorisert revisjonsfirma revidere regnskapet.  Økonomiansvarlig er ansvarlig for å informere styret om den økonomiske situasjonen for VI og skal minst en gang i året presentere regnskapet for årsmøtet i VI. Økonomiansvarlig lager et forslag til budsjett som vedtas på årsmøte, rådsmøte eller styremøte. Honorar for økonomiansvarlig fastsettes av styret.

d) Sosialsekretær.
Sosialsekretæren hjelper våre medlemmer med utfordringer/saker de har i forbindelse med arbeidsledighet, sosiale tiltak og lignende. Sosialsekretæren er behjelpelig med å skaffe bistand, råd, veiledning og hjelp til innvandrere som naturlig hører inn under sosialsekretærens arbeidsområde. Når det gjelder integrering skal sosialsekretæren samarbeide med de andre sekretærene.

e) Kultur- og informasjonssekretær 
Kultur- og informasjonssekretæren er pådriver for kulturelle aktiviteter innenfor alle medlemsorganisasjonene og ha ansvaret for samordning av kulturelle aktiviteter fra medlemsorganisasjonene som har laget en egen kulturplan. Kultur- og informasjonssekretæren har ansvaret for å planlegge en felles kulturell aktivitet minst en gang i året. Kultur- og informasjonssekretæren har oversikt over innvandrerdata som arbeidsvilkår, boligsituasjonen osv. og skal sammen med leder ha ansvar for å drive informasjonsvirksomhet innenfor og utenfor organisasjonen. Kultur- og informasjonssekretæren følger godt med i lokal- og rikspolitikken, spesielt i saker som angår innvandrere og være oppdatert i forhold til innvandrerorganisasjoner lokalt og nasjonalt. 

f) Ungdoms- og idrettssekretær.
Ungdoms- og idrettssekretæren er pådriver for ungdoms- og idrettsaktivitetene i alle medlemsorganisasjonene og koordinere disse. Ungdoms- og idrettssekretæren planlegger å iverksette tiltak rettet mot ungdom. Ungdoms- og idrettssekretæren arrangerer en ungdomsaktivitet og et idrettsarrangement minst en gang i året. Ungdoms- og idrettssekretæren samarbeider med norske idrettsorganisasjoner og organisasjoner som arbeider med barn og ungdom.

g) Kvinnesekretær.
Kvinnesekretæren har ansvaret for samordning av kvinneaktivitetene og planlegger å iverksette tiltak rettet mot kvinner på tvers av alle organisasjoner. Kvinnesekretæren har ansvar for barneaktiviteter og skal være spesielt oppmerksom på situasjonen for innvandrermødre og barn. Kvinnesekretæren har kontakt med norske organisasjoner på sitt arbeidsfelt. Kvinnesekretæren har ansvar for å arrangere et seminar om kvinner minst en gang i året.

h) Styremedlemmer.
Styret kan tildele styremedlemmene arbeidsoppgaver etter behov. Styremedlemmene kan også fungere i de andre funksjonene etter behov.

i) Varamedlemmer.
Varamedlemmer tiltrer styret med fulle rettigheter dersom noen i styret har forfall. Varamedlemmer kan ellers møte i styret uten stemmerett. Dersom noen trekker seg fra styret får 1.varamedlem fast plass i styret. Styret avgjør hvordan arbeidsoppgavene skal fordeles i styret. Varamedlemmer kan tildeles arbeidsoppgaver etter behov

§ 10 Rådet. 
Rådet er sammensatt av styret og to delegater fra hver medlemsorganisasjon. Styret og en av delegatene fra hver medlemsorganisasjon har stemmerett. Ansatte ved VI har ikke stemmerett. Saker avgjøres ved simpelt flertall blant de fremmøtte.  

Rådet skal påse at de vedtatte aktivitetsplaner og budsjetter blir fulgt opp av styret. Rådet skal møte minst 2 ganger i året. Styret må legge frem en skriftlig orientering om aktiviteter og presentere en skriftlig økonomisk rapport.

Hvis leder trekker seg og nestleder overtar lederfunksjonen skal Rådet utnevne ny nestleder blant de resterende medlemmer av styret. Styret kan fylle andre ledige verv dersom det er behov for det.

§ 11 Medlemskap.
Medlemskap er åpent for alle innvandrerorganisasjoner i Hordaland fylke. Medlemskap skal være kollektivt (organisasjoner). Enkelt medlemskap tillates ikke.

Alle medlemmer skal betale en årlig medlemskontingent. Årsmøtet fastsetter medlemskontingent for medlemsorganisasjoner.

Ved manglende betaling av medlemskontingent i 2 år, ansees organisasjonen som ikke medlem av VI. Ved innbetaling av manglende medlemskontingent ansees organisasjonen igjen som medlem av VI.

Søknad om medlemskap sendes styret sammen med vedtekter for organisasjonen, opplysninger om medlemstall, adresse og kontaktpersoner. Styret kan gi en midlertidig godkjenning av søknaden inntil Rådet eller årsmøtet har innvilget medlemskap og medlemskontingenten er betalt.

§ 12 Medlemmenes plikter og rettigheter.
Alle medlemmer plikter å følge vedtektene til VI. Alle medlemmer har rett til å bli valgt til styret eller til en representativ arbeidsoppgave i VI og skal nyte de rettighetene og fordelene tilknyttet til medlemskap i VI. Medlemmene kan få tilgang til alle dokumenter, regnskap og offentlige papirer fra VI, med unntak av konfidensielle saker. Medlemmene skal formidle til VI alle forslag, antydninger og konstruktiv kritikk som kan berike Rådets politiske linje.

§12.1 Medlemmer i VI blir også medlem hos Bergen Internasjonale Kultursenter, hvor de får stemmerett ved årsmøtet deres og medlemspris på leie av lokaler til arrangementet i regi av organisasjonene dersom de betaler medlemskontingent innen utgangen av februar inneværende år.

 

§ 13 Tilbaketrekning, suspensjon og utestengelse. 
En medlemsorganisasjon kan bli suspendert eller utelukket/utestengt hvis 2/3 av Rådet eller årsmøtet mener vedkommende opptrer i strid med lovene for VI. Ved forslag om suspensjon eller utelukkelse /utestengning skal medlemsorganisasjonen få mulighet til å fremlegge sin sak for de fremmøtte før avstemning. 

§ 14 Valg.

a) Styret.
Valg av styre foretas på årsmøte. Valgkomiteen skal utnevnes av Rådet i god tid før årsmøtet, senest seks uker før valget. Valgkomiteen skal bestå av minst tre medlemmer. Valgkomiteen har ansvar for at det skal gjennomføres et demokratisk valg etter de retningslinjer som er vedtatt av Rådet. Valgkomiteen skal i samarbeid med styret stå for den praktiske gjennomføringen av valget. Valgkomiteen har ansvar for at kandidatlisten blir offentliggjort til medlemmene pr. brev eller e – post minst en uke før valget.

Leder, nestleder, økonomiansvarlig, sosialsekretær, kultur- og informasjonssekretær, ungdoms- og idrettssekretær og kvinnesekretær blir valgt for to år. Andre styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for et år. Leder, økonomiansvarlig, kvinnesekretær og kultur- og informasjonssekretær velges på år med partall. Nestleder, sosialsekretær og ungdoms- og idrettssekretær velges på år med oddetall. Dersom noen i styret trekker seg fra verv når det er mer enn et år igjen av valgperioden vil Rådet supplere styret frem til neste årsmøte. Deretter blir et nytt medlem valgt i vervet ut den opprinnelige valgperioden.

Forslag på kandidater til tillitsverv må leveres skriftlig til valgkomiteen. Listen må inneholde navn på kandidaten, nasjonalitet, hvilken organisasjon de representerer og styrevervet de er nominert til. Kandidatene må være tilstede på årsmøtet eller avgi en skriftlig erklæring om at de ønsker å påta seg tillitsvervet. For å stille til valg til styret må kandidatens medlemsorganisasjon ha vært medlem i minst 6 måneder.

Benkeforslag er ikke tillatt. Det kan likevel gjøres unntak dersom det ikke er innkommet forslag på kandidater til tillitsverv eller det er bare kommet ett forslag på kandidat til et tillitsverv.

Valget er basert på hemmelig avstemning.

b) Rådet 
Medlemsorganisasjonene har rett til uavhengig å utnevne to delegater til Rådet. Medlemsorganisasjonene må sende skriftlig beskjed til styret om hvilke delegater de som skal representere dem i Rådet. Brevet skal være underskrevet av leder i medlemsorganisasjonen.

c) Kontrollkomité 
Rådet eller årsmøtet kan etter behov velge en kontrollkomité som består av tre medlemmer

§ 15 Komiteer 

a) Kontrollkomité 
Kontrollkomiteen skal ha kontroll over den løpende økonomistyringen, spesielt ved overgang til nytt styre. Komiteen kan fungere som et rådgivningsorgan i konfliktsituasjoner i organisasjonen. Komiteen bør uttale seg i konflikter vedrørende tolkning av lover og forskrifter for VI. Komiteen skal fungere som en klageinstans hvor medlemmene kan klage på styringen av VI.

Kontrollkomiteen har rapporteringsplikt overfor Rådet eller årsmøtet

§ 16 Årsmøte

Årsmøtet er det høyeste organet i VI. Det består av to delegater for hver medlemsorganisasjon og styret. Kun styret og en av delegatene fra hver medlemsorganisasjon har stemmerett. Styret har ikke stemmerett ved valg av nytt styre, med mindre de er stemmeberettigede delegater for sin egen medlemsorganisasjon. For at en medlemsorganisasjon skal få stemmerett må den ha betalt kontingenten for inneværende år innen fristen den 28. februar samme år. 

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars.  Styret innkaller til årsmøtet med minst 14 dagers varsel og med opplysninger om dagsorden. Innkalling skjer ved kunngjøring pr. brev /og eller pr. e – post.

Årsmøtet kan behandle følgende saker:

a) Årsmelding og regnskap fra det forrige styret 
b) Aktivitetsplaner og budsjettforslag for inneværende år 
c) Innkomne saker 
d) Valg av styre og ev. kontrollkomite. 
e) Forslag til endring av vedtekter

Saker avgjøres ved simpelt flertall, med unntak av forslag til endring av vedtekter som krever 2/3 flertall. 

§ 17 Ansatte. 
Dersom det er ansatte i VI skal det utarbeides arbeidsinstruks. Styret godkjenner instruks. De ansatte blir direkte underlagt leder og nestleder. 

Ansatte i VI kan ikke inneha noen tillitsverv i organisasjonen. De kan inneha verv i egne medlemsorganisasjoner, men kan ikke representere disse i Rådet eller på årsmøtet. 

§ 18 Oppløsning 
Årsmøtet kan fatte vedtak om oppløsning av VI og disponering av eiendommer og bank innskudd. Det kreves ¾ flertall for at et vedtak om oppløsning kan anses gyldig. 

Dersom VI blir oppløst, skal eventuelle eiendommer og bankinnskudd gå til annet innvandrerrelatert arbeid i Vestland.  

HANDLINGSPLAN FOR VESTLAND INNVANDRERRÅD – 2021

 
1. Mobilisering og kartlegging av Vestland fylke
– øke medlemsmassen fra hele Vestland, styrke nettverket i det nye fylket
– dialog med eksisterende medlemmer
 
2. Demokrati og deltakelse
– arrangementer i forbindelse med høstens valg
 
3. Rom for møter
– Kaffetreffet, Leksehjelpen
 
4. Teknologi, spill og integrering
– arrangementer i forbindelse med midler fra Gjensidige
 
5. Tiltak mot diskriminering og rasisme
 – arrangementer i forbindelse med midler fra Bufdir (workshops & åpne temamøter/debatter)
 
6. Mental helse
– samtalegruppe for kvinner med flerkulturell bakgrunn